WORK
ATALAS
ZHONGYUAN
LIUOPEN CASE 
2021


COACH SHINE
2023


MERCADO DEL MUNDO
2023CONDOM CLOUND
2020IUCN EDUCATION CENTER
2017-2018
JINGSHENGLONG HOTPOT
2020
JINSHENGLONG HOTPOT, 2020

BACKYARD HOUSING
2021QINGHE EXPRESS
2017CUBE
2021AFILM

OPEN CASE 
2021

MERCADO DEL MUNDO
2023CONDOM CLOUND
2020


BACKYARD HOUSING
2021JINGSHENGLONG HOTPOT
2020
JINSHENGLONG HOTPOT, 2020
IUCN EDUCATION CENTER
2017-2018


QINGHE EXPRESS
2017CUBE
2021AFILM    ︎
  ︎